Agribank nỗ lực thực hiện tốt vai trò đơn vị thí điểm trong công tác tuyên truyền về phòng chống tham nhũng của ngành Ngân hàng

19/09/2021

Thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, Agribank là đơn vị thí điểm trong công tác tuyên truyền để triển khai tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng của ngành Ngân hàng. Để triển khai đồng bộ, có hiệu quả và hoàn thành tốt vai trò được giao, Đảng ủy, Hội đồng Thành viên, Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng và tội phạm (PCTN&TP) Agribank đã kịp thời chỉ đạo, yêu cầu các đơn vị chủ động tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí trong hệ thống, trong đó xác định phòng ngừa là chính; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, hành vi bao che, ngăn cản việc chống tham nhũng, tiêu cực; bảo đảm xử lý kiên quyết, kịp thời, đúng quy định.

Nhận thức đầy đủ, sâu sắc về công tác PCTN&TP, nhằm triển khai có hiệu quả đảm bảo tính thực tiễn, thiết thực và khả thi của công tác này, Agribank đã kịp thời nghiên cứu, xây dựng, ban hành các văn bản để tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác PCTN trong Đảng bộ và hệ thống Agribank, đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Agribank và các đơn vị trong toàn hệ thống trong thực hiện công tác PCTN. Thực hiện Quyết định số 2145/QĐ-NHNN ngày 14/12/2020 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng năm 2021 của ngành Ngân hàng”, Chủ tịch Hội đồng Thành viên - Trưởng ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng và tội phạm Agribank  đã ban hành văn bản số 62/HĐTV-KTNB ngày 9/02/2021 về việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng năm 2021. Ngày 23/8/2021, Đảng ủy ban hành Chương trình số 09-CTr/ĐU-NHNo về công tác phòng, chống tham nhũng của Ban Chấp hành Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam năm 2021. Ngày 30/8/2021, Ban Chỉ đạo PCTN&TP Agribank tiếp tục ban hành văn bản số 7703/NHNo-KTNB về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN.

Tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo đối với công tác phòng chống tham nhũng trong Đảng bộ và hệ thống Agribank

Đảng ủy Agribank xác định các nhiệm vụ trọng tâm về công tác PCTN năm 2021 như sau:

Một là, thường xuyên tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của Chính phủ, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ngân hàng Nhà nước về công tác PCTN.

Hai là, lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời khắc phục những bất cập, những “khoảng trống”, “kẽ hở” để “không thể tham nhũng”, nhất là các quy định về kiểm soát quyền lực, trách nhiệm người đứng đầu; trách nhiệm giải trình; quán triệt việc thực hiện nghiêm các quy định về kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động; nghiên cứu hoàn thiện và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ,…

Ba là, lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTN và tội phạm Agribank.

Bốn là, lãnh đạo, giám sát thực hiện nội dung kiểm tra, giám sát công tác PCTN năm 2021 gắn với các Chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Agribank, Chương trình kiểm tra, giám sát, kiểm toán năm 2021của HĐTV, TGĐ, Ban Kiểm soát Agribank nhằm kịp thời ngăn ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là hoạt động tín dụng. Tăng cường giám sát trách nhiệm người đứng đầu tại các đơn vị, tổ chức Đảng, Agribank trong thực hiện các quy định PCTN; Công tác giám sát, kiểm tra tự phát hiện vụ việc tham nhũng, tiếp cận, giải quyết tố cáo về hành vi tham nhũng.

Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, khuyến khích người lao động phát hiện, đấu tranh với các hành vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng tại đơn vị

Năm là, tập trung lãnh đạo hoàn thiện mô hình tổ chức; phát triển nguồn nhân lực làm công tác kiểm tra, giám sát; sửa đổi, bổ sung các quy chế kiểm tra, giám sát, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và đáp ứng các yêu cầu quản trị ngân hàng hiện đại hướng tới chuẩn mực quốc tế.

Sáu là, tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, khuyến khích và có chế độ khen thưởng, có cơ chế bảo vệ người lao động phát hiện, đấu tranh với các hành vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng tại đơn vị; chỉ đạo và xử lý, giải quyết đơn thư kịp thời, đúng quy định,… nhằm nâng cao hiệu quả công tác PCTN trong hệ thống Agribank.

Bảy là, phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Thanh tra nhân dân tại các đơn vị trong PCTN.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các đơn vị chủ động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng với nội dung và hình thức phù hợp thực tiễn từng đơn vị và các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 của địa phương, đơn vị. Đối với công tác tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật về PCTN, Ban Kiểm soát nội bộ đầu mối liên hệ với Cơ quan chức năng (Ban Nội chính Trung ương, Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng,…) tổ chức buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN&TP cho các đơn vị trong toàn hệ thống để tạo đội ngũ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN trong hệ thống Agribank; Kịp thời trang bị tài liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN cho cá nhân, đơn vị; đồng thời đầu mối tổng hợp, báo cáo chi tiết việc thực hiện mô hình thí điểm về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN theo quy định tại Khoản 3, Văn bản số 4879/NHNN-TTGSNH ngày 8/7/2021.

Xây dựng thực hành đạo đức liêm chính, phát huy tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động Agribank trên toàn hệ thống

Đặc biệt, vào các dịp kỷ niệm “Ngày pháp luật” hoặc “Ngày quốc tế phòng chống tham nhũng” trong quý III/2021, tăng cường tổ chức phổ biến pháp luật về PCTN trong hệ thống Agribank; tổ chức hội thảo, tọa đàm về chuyên đề pháp luật PCTN trong lĩnh vực ngân hàng cho cán bộ TSC và/hoặc một số chi nhánh loại I, đảm bảo tuân thủ các quy định về phòng chống dịch Covid-19. Nhân dịp này, Agribank cũng sẽ tăng cường đăng tải các thông tin, bài viết có chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính người cán bộ Agribank trên các kênh thông tin điện tử và nội bộ của Agribank; đồng thời tổ chức tuyên truyền pháp luật về PCTN theo hình thức pa-nô, áp phích, tranh ảnh,… phù hợp với thực tiễn của Agribank. Bên cạnh đó, tập trung bổ sung nội dung về PCTN và đạo đức liêm chính lồng ghép vào nội dung đào tạo, tập huấn trong hoạt động chuyên môn, nhất là trong các hoạt động kiểm tra, giám sát, pháp chế, khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật.

Tổ chức triển khai tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về PCTN vừa góp phần nâng cao hiệu quả công tác PCTN trong hệ thống Agribank, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, người lao động vào môi trường làm việc dân chủ, công khai, minh bạch; đồng thời thôi thúc xây dựng và thực hành đạo đức liêm chính, tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động Agribank trên toàn hệ thống, từ đó tạo động lực để cán bộ, đảng viên, người lao động Agribank đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của Agribank.

 

Nhật Minh

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi